icon-nav

Thống kê Đầu Đuôi loto xổ số miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 24/05/2024

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
23/05/2024

4 lần

1 lần

0 lần

2 lần

3 lần

3 lần

5 lần

3 lần

4 lần

2 lần

22/05/2024

3 lần

2 lần

3 lần

2 lần

4 lần

1 lần

5 lần

4 lần

1 lần

2 lần

21/05/2024

6 lần

1 lần

1 lần

4 lần

2 lần

2 lần

4 lần

3 lần

4 lần

0 lần

20/05/2024

1 lần

1 lần

5 lần

0 lần

2 lần

5 lần

4 lần

2 lần

3 lần

4 lần

19/05/2024

2 lần

1 lần

2 lần

4 lần

2 lần

0 lần

5 lần

2 lần

3 lần

6 lần

18/05/2024

5 lần

3 lần

5 lần

2 lần

1 lần

1 lần

4 lần

2 lần

3 lần

1 lần

17/05/2024

0 lần

3 lần

1 lần

3 lần

5 lần

2 lần

5 lần

2 lần

2 lần

4 lần

16/05/2024

4 lần

0 lần

3 lần

3 lần

4 lần

2 lần

3 lần

2 lần

1 lần

5 lần

15/05/2024

1 lần

5 lần

4 lần

4 lần

1 lần

3 lần

1 lần

2 lần

3 lần

3 lần

14/05/2024

1 lần

5 lần

3 lần

3 lần

4 lần

1 lần

4 lần

0 lần

2 lần

4 lần

13/05/2024

4 lần

2 lần

3 lần

2 lần

3 lần

1 lần

7 lần

1 lần

1 lần

3 lần

12/05/2024

3 lần

1 lần

2 lần

3 lần

2 lần

4 lần

3 lần

2 lần

4 lần

3 lần

11/05/2024

5 lần

0 lần

2 lần

2 lần

2 lần

2 lần

3 lần

3 lần

6 lần

2 lần

10/05/2024

0 lần

4 lần

2 lần

2 lần

1 lần

4 lần

5 lần

5 lần

2 lần

2 lần

09/05/2024

1 lần

3 lần

1 lần

2 lần

4 lần

5 lần

4 lần

4 lần

2 lần

1 lần

08/05/2024

2 lần

3 lần

6 lần

1 lần

2 lần

5 lần

2 lần

2 lần

1 lần

3 lần

07/05/2024

2 lần

3 lần

2 lần

2 lần

3 lần

4 lần

2 lần

5 lần

1 lần

3 lần

06/05/2024

3 lần

1 lần

2 lần

3 lần

3 lần

3 lần

3 lần

2 lần

3 lần

4 lần

05/05/2024

1 lần

1 lần

4 lần

2 lần

1 lần

3 lần

4 lần

3 lần

4 lần

4 lần

04/05/2024

1 lần

4 lần

3 lần

3 lần

1 lần

3 lần

5 lần

4 lần

0 lần

3 lần

Tổng

49 lần

44 lần

54 lần

49 lần

50 lần

54 lần

78 lần

53 lần

50 lần

59 lần

Thống kê Đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
23/05/2024

4 lần

3 lần

4 lần

1 lần

3 lần

2 lần

3 lần

5 lần

1 lần

1 lần

22/05/2024

2 lần

1 lần

4 lần

1 lần

3 lần

4 lần

5 lần

3 lần

4 lần

0 lần

21/05/2024

2 lần

2 lần

4 lần

2 lần

0 lần

3 lần

1 lần

4 lần

4 lần

5 lần

20/05/2024

4 lần

3 lần

6 lần

1 lần

1 lần

4 lần

2 lần

1 lần

2 lần

3 lần

19/05/2024

2 lần

0 lần

4 lần

2 lần

1 lần

5 lần

4 lần

1 lần

5 lần

3 lần

18/05/2024

2 lần

1 lần

5 lần

1 lần

5 lần

3 lần

1 lần

4 lần

1 lần

4 lần

17/05/2024

7 lần

5 lần

3 lần

1 lần

2 lần

3 lần

0 lần

2 lần

2 lần

2 lần

16/05/2024

3 lần

1 lần

6 lần

1 lần

5 lần

4 lần

2 lần

0 lần

4 lần

1 lần

15/05/2024

5 lần

2 lần

5 lần

2 lần

2 lần

1 lần

3 lần

1 lần

3 lần

3 lần

14/05/2024

2 lần

4 lần

0 lần

3 lần

2 lần

4 lần

4 lần

1 lần

6 lần

1 lần

13/05/2024

6 lần

0 lần

5 lần

3 lần

1 lần

2 lần

3 lần

4 lần

0 lần

3 lần

12/05/2024

5 lần

3 lần

3 lần

2 lần

0 lần

3 lần

2 lần

3 lần

3 lần

3 lần

11/05/2024

5 lần

2 lần

6 lần

0 lần

1 lần

2 lần

5 lần

2 lần

0 lần

4 lần

10/05/2024

4 lần

4 lần

2 lần

0 lần

2 lần

5 lần

2 lần

2 lần

3 lần

3 lần

09/05/2024

3 lần

4 lần

2 lần

2 lần

3 lần

3 lần

2 lần

2 lần

3 lần

3 lần

08/05/2024

2 lần

0 lần

3 lần

3 lần

3 lần

3 lần

4 lần

3 lần

2 lần

4 lần

07/05/2024

4 lần

2 lần

1 lần

4 lần

1 lần

0 lần

4 lần

4 lần

4 lần

3 lần

06/05/2024

1 lần

6 lần

4 lần

2 lần

4 lần

2 lần

3 lần

2 lần

2 lần

1 lần

05/05/2024

2 lần

0 lần

4 lần

6 lần

1 lần

5 lần

2 lần

4 lần

2 lần

1 lần

04/05/2024

5 lần

1 lần

5 lần

2 lần

1 lần

5 lần

0 lần

3 lần

2 lần

3 lần

Tổng

70 lần

44 lần

76 lần

39 lần

41 lần

63 lần

52 lần

51 lần

53 lần

51 lần

Thống kê Tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
23/05/2024

5 lần

4 lần

1 lần

3 lần

2 lần

4 lần

3 lần

2 lần

1 lần

2 lần

22/05/2024

2 lần

1 lần

1 lần

3 lần

4 lần

2 lần

2 lần

2 lần

8 lần

2 lần

21/05/2024

4 lần

2 lần

3 lần

3 lần

0 lần

4 lần

3 lần

2 lần

1 lần

5 lần

20/05/2024

1 lần

1 lần

3 lần

2 lần

4 lần

2 lần

1 lần

7 lần

2 lần

4 lần

19/05/2024

0 lần

2 lần

4 lần

1 lần

5 lần

6 lần

2 lần

3 lần

4 lần

0 lần

18/05/2024

3 lần

2 lần

1 lần

2 lần

6 lần

3 lần

0 lần

5 lần

3 lần

2 lần

17/05/2024

0 lần

2 lần

2 lần

3 lần

4 lần

3 lần

0 lần

1 lần

6 lần

6 lần

16/05/2024

2 lần

5 lần

2 lần

1 lần

3 lần

0 lần

5 lần

4 lần

2 lần

3 lần

15/05/2024

1 lần

2 lần

0 lần

5 lần

2 lần

0 lần

3 lần

7 lần

3 lần

4 lần

14/05/2024

2 lần

3 lần

3 lần

2 lần

2 lần

2 lần

1 lần

4 lần

3 lần

5 lần

13/05/2024

3 lần

2 lần

2 lần

2 lần

3 lần

1 lần

2 lần

1 lần

6 lần

5 lần

12/05/2024

3 lần

3 lần

3 lần

3 lần

2 lần

1 lần

5 lần

2 lần

3 lần

2 lần

11/05/2024

6 lần

0 lần

2 lần

3 lần

3 lần

5 lần

2 lần

1 lần

3 lần

2 lần

10/05/2024

4 lần

0 lần

2 lần

2 lần

2 lần

3 lần

3 lần

6 lần

3 lần

2 lần

09/05/2024

2 lần

3 lần

0 lần

5 lần

3 lần

3 lần

1 lần

5 lần

4 lần

1 lần

08/05/2024

2 lần

6 lần

3 lần

2 lần

3 lần

0 lần

2 lần

5 lần

2 lần

2 lần

07/05/2024

3 lần

1 lần

4 lần

5 lần

4 lần

2 lần

3 lần

1 lần

3 lần

1 lần

06/05/2024

2 lần

3 lần

4 lần

3 lần

1 lần

5 lần

2 lần

3 lần

2 lần

2 lần

05/05/2024

3 lần

2 lần

2 lần

3 lần

4 lần

3 lần

1 lần

3 lần

0 lần

6 lần

04/05/2024

3 lần

3 lần

2 lần

5 lần

2 lần

4 lần

1 lần

2 lần

2 lần

3 lần

Tổng

51 lần

47 lần

44 lần

58 lần

59 lần

53 lần

42 lần

66 lần

61 lần

59 lần

Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh

X